انتخاب مدیرعامل شرکت تولیدی و بازرگانی آسیالنت به عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران