سوالات متداول

چرا ترمز گیری ضعیف است ؟

بازدید سطح لنت تا آغشته به مایع ترزم – روغن یا گریس نباشد و اینکه امکان ساییدگی و کم شدن ضخامت لنت ها باشد که بایستی نسبت به تعویض لنت اقدام گردد.

کشیدگی ترمز در یکی از چرخ ها چیست ؟

کفشک ها تنظیم نیستند – یا سطح لنت آغشته به روغن و چرب شده اند.

کشیدگی به یک طرف خودرو در هنگام ترمز گیری چیست؟

کفشک ها تنظیم نیستند – یا سطح لنت آغشته به روغن و چرب شده اند- لنت ها با هم جور (هماهنگ یا از یک نوع ) نیستند.

علت نرم یا اسفنجی بودن پدال ترمز زیر پا چیست؟

عدم تنظیم کفشک ها.

علت عدم ترمز گیری مناسب و یا اینکه برای ترمزگیری نیروی اضافی به پدال وارد شود چیست؟

لنت ها خیس شده اند و در رطوبت عملکرد ضعیفی دارند – کفشک ها تنظیم نیستند –لنت ترمز داغ کرده است – مواد در سطح لنت ترمزسوخته است.

علت آزاد نکردن ترمز ها چیست؟

کفشک ها به خوبی بر نمیگردند.

صدادادن در هنگام ترمز گیری چیست؟

لنت ها ساییده شده اند و به آهن رسیده اند – لنت از جنس خوبی نمی باشد –لنت از ناحیه پرچ یا چسب جدا شده است – کفشک یا پلیت ها تابیده هستند-در لنتهای دیسکی عدم وجود شیار در سطح لنت.

دلیل کورس بیش از حد پدال چیست؟

ساییدگی بیش از حد لنت ها.

علت عدم عملکرد صحیح ترمز دستی چیست؟

ساییدگی بیش از حد لنت ها.

خروج سیاهی در هنگام شستشوی چرخ ها و دیسک چرخ چیست؟

بدلیل مواد تشکیل دهنده لنت و سوختن سطح مواد و چسبندگی مواد به  دیسک یا کاسه ، که در این مهم احتمال ضعیف شدن ترمز بدلیل آغشتگی دیسک به سیاهی وجود دارد –عدم وجود شیار تا به خارج شدن بهتر غبار از سطح لنت در هنگام ترمزگیری کمک نماید.

دلیل وجود ترک بر روی سطوح لنت ها بعد از مدتی کارکرد چیست؟

مقاومت کم متریال لنت در برابر حرارت های بالا احتمال درگیر شدن مدام لنت با دیسک یا کاسه چرخ و آسیب دیدگی لنت ، بدلیل عدم عملکرد سیستم ترمز.